ایده گستر اراک , ایده گستر,رزنت

ترافیک | ایده گستر اراک
کاسبی
حجم اضافه ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت ۳ گیگابایت ۵ گیگابایت
قیمت (تومان) ۳۲۷۰ ۶۵۰۰ ۹۸۰۰ ۱۴,۶۰۰
جشنواره ترافیک هدیه
سرعت 512 تا 2 مگابیت
سرعت 1 تا 4 مگابیت
سرعت 2 تا 8 مگابیت
سرعت 8 تا 16 مگابیت
سرویس های نامحدود
ترافیک