ایده گستر اراک , ایده گستر,رزنت

جشنواره ترافیک هدیه | ایده گستر اراک
کاسبی

جشنواره ترافیک

ترافیک ۵۰گیگابایت ۱۰ روزه

ترافیک ۲۰۰گیگابایت ۲۰ روزه

ترافیک ۶۰گیگابایت

ترافیک ۱۰۰ گیگابایت

۱۳۹۹۷ ۲۸۶۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰

جشنواره ترافیک هدیه
سرعت 512 تا 2 مگابیت
سرعت 1 تا 4 مگابیت
سرعت 2 تا 8 مگابیت
سرعت 8 تا 16 مگابیت
سرویس های نامحدود
ترافیک